Byggnadsbesiktning

Överlåtelsebesiktning
Syftet med en överlåtelsebesiktning är att klarlägga så mycket som möjligt av en byggnads fysiska skick vid en fastighetsöverlåtelse/försäljning. Är underhållet i fas med vad man kan förvänta sig, förekommer det skador, och hur det är ställt med fukten i byggnaden?

En överlåtelsebesiktning handlar i stor utsträckning om vad man kan förvänta sig av byggnaden utifrån ålder, utförande, skick och till viss del köpeskilling.

Vid en vanlig överlåtelsebesiktning utförs en noggrann undersökning av byggnaden genom en okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen och alla viktiga konstruktioner. Vid våra besiktningar gör vi dessutom alltid kontroll av känsliga konstruktioner (så kallade riskkonstruktioner) och eftersom vi vet hur viktigt det är med fukt, gör vi alltid fuktmätningar och fuktindikationer om det är relevant. Kort sagt gör vi lite mer än vanliga besiktningsföretag.

Om vi upptäcker skador eller uppmäter förhöjda fuktvärden kan vi även utföra fördjupade undersökningar vid besiktningstillfället. Vi kan då redan vid besiktningstillfället eventuellt fastställa en åtgärd av problemet och vad åtgärden i så fall kostar.

En överlåtelsebesiktning, inklusive kontroll av konstruktioner och fuktmätningar kostar 9.995 kr

Vad kan man förvänta sig av en byggnad och vad är fukt?
Fukt -
Fukt är vatten. När man ser vatten vet man att det är fuktigt. Problemet är att fukt i luften och i byggnadsmaterial inte alltid syns. Det krävs mer än 100 % luftfuktighet för att vatten skall vara synligt.
D.v.s. 99 % fukt ser alltså torrt ut men är ur byggnadsperspektiv väldigt fuktigt. Redan vid en relativ fuktighet på 75 % ställer fukten till problem i byggnader då mikroorganismer (bakterier och mögelsvamp) kan börja växa till.
Vid en besiktning läggs mycket stor fokus på fukt, både genom att man letar befintliga fuktskador och att man genom erfarenhet och kunskap förutser risker för framtida fuktskador. Detta eftersom fukt är det som vanligtvis orsakar de kostnadsmässigt största skadorna i en byggnad. Ibland är det skador som inte syns utan upplevs i form av lukter eller skapar en osund inomhusmiljö.

Vad kan man förvänta sig? - I princip alla byggnader har någon form av fel och brister, som antingen innebär att någon form av skada redan finns, eller att det föreligger risk för framtida skador. Vid en besiktning tar man som besiktningsman hänsyn till byggnadens ålder och skick och gör bedömningar utifrån detta. Med åldern på byggnaden vet man oftast erfarenhetsmässigt hur huset är uppbyggt konstruktionsmässigt. Utifrån denna kunskap känner man oftast också till dess brister och vanligt förekommande skador.
Förutom byggnadens konstruktioner och ovan nämnda fukt, lägger man stor fokus på renoverings- och underhållsbehovet, d.v.s. hur underhållet är i fas med vad man kan förvänta sig. Ett hus kräver kontinuerligt underhåll.
Alla byggnadsdelar utsätts för slitage, även de delar av byggnaden som man inte ser. Till exempel fuktisoleringen mot en källaryttervägg eller en dräneringsledning.
Tätskiktet i ett våtrum kan vara utformat på olika sätt. Plastmattor på väggar och golv fungerar både som ytskikt och tätskikt. På plastmattor är det relativt enkelt att se om skador eller brister finns.
Kakel och klinker fungerar som ytskikt i våtrum och tätskiktet är monterat under plattorna. Det går därför inte att göra en bedömning av skicket och tätheten hos materialet eller om det saknas tätskikt. Det är viktigt att tätskiktet är rätt monterat.
Om ett våtutrymme är felaktigt utfört, d.v.s. inte fackmässigt utfört, ersätts det normalt inte av försäkringen vid en skada.

Husbesiktning
Ett hus måste inte vara till försäljning för att besiktigas. Du som husägare kanske vill ha en kontroll av hur det är ställt med huset, upprätta en underhållsplan, eller bara kontrollera/mäta fukt.

Flerbostadshus och kommersiella fastigheter
Vi utför besiktniningsuppdrag för större fastigheter. Kontakta oss för information och eventuell offert.

Juridiska tvister
Vi hjälper till med vår kunskap vid juridiska tvister inom fastighetsrätt med skadebesiktningar och tvistemålsbesiktningar.

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR PRISUPPGIFTER ELLER OFFERT 010-167 99 99